Thư chúc mừng Năm mới 2015 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Cập nhật: 14/02/2015
Trong không khí từng bừng đón Xuân mới Ất Mùi 2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh - Uỷ viên BCH TW Đảng đã gửi thư chúc mừng Năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Ngành VHTTDL. Dưới đây là toàn văn Thư chúc mừng Năm mới của Bộ trưởng

Mừng Xuân mới Ất Mùi 2015, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi gửi đến toàn thể gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong Ngành, các nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất!

Với tinh thần “Trách nhim, k cương, tiết kim, hiu qu, năm 2014, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra. Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện “Đi gia đình các dân tc Vit Nam vi s nghip xây dng và bo v T quc” và nhiều hoạt động hướng về biển đảo, chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm trên từng tấc đất quê hương, tiếp tục khẳng định và hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự do của Tổ quốc. Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 được tổ chức thành công. Du lịch Việt Nam đã vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển, đạt kết quả khả quan. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW “V xây dng và phát trin văn hóa, con người Vit Nam đápng yêu cu phát trin bn vng đt nước”, là sự khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định vị trí văn hóa là nền tảng, là động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển đất nước.

Vui mừng đón Xuân Ất Mùi 2015, với tinh thần “Đoàn kết, ch đng, sáng to, phát trin”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, tích cực góp phần cùng Chính phủ và cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2016. 

Chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong Ngành, các nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cùng gia đình đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc!

Năm mới, thắng lợi mới!
 

Hoàng Tun Anh
y viên BCH Trung ương Đng, B trưởng Bộ VHTTDL