Hà Nội thành lập Sở Du lịch
Cập nhật: 29/07/2015
(TITC) – Ngày 28/7/2015, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.
 

Sở Du lịch thành phố Hà Nội có tên giao dịch quốc tế là “Department of Tourism of Ha Noi City”, có trụ sở tại số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sở Du Lịch thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố.

Theo Quyết định này, Sở có cơ cấu bộ máy gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng quản lý Lữ hành, Phòng quản lý Cơ sở lưu trú; Phòng kế hoạch – Nghiên cứu phát triển. Trong quá trình hoạt động, căn cứ khối lượng công việc và nhu cầu thực tiễn phát triển, Sở Du lịch thành phố Hà Nội có thể đề xuất thành lập thêm các phòng ban chuyên môn đặc thù, trình UBND TP xem xét, quyết định.

 

Hồng Nhung