Đẩy mạnh hoạt động truyền thông góp phần phát triển du lịch
Cập nhật: 31/07/2015
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.
 

Mục đích của Kế hoạch là thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm quán triệt sâu rộng trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng; Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; Xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

Về nội dung thông tin, tuyên truyền, tập trung thông tin, tuyên truyền Bộ tiêu chí, tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số phát triển các điểm đến du lịch. Thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa, phát động và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành… để nâng cao ý thức thực hiện pháp luật về du lịch của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; những kết quả quan trọng đạt được về phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời tiếp tục khẳng định du lịch đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản văn hóa dân tộc; xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, thân thiện và hòa bình.

Để thực hiện Kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về du lịch định kỳ, hàng tháng; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) cung cấp thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về du lịch của đất nước, của địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành cùng cấp chủ động cung cấp thông tin hoặc mời cán bộ lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

ĐCSVN