Văn miếu Xích Đằng - Hưng Yên (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 13/06/2018
Album