Thừa Thiên-Huế: 59 tỷ đồng bảo tồn, trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích
Cập nhật: 15/02/2012
Là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích đã được đơn vị thực hiện trên những nguyên tắc, chuẩn mực của Công ước quốc tế, Quy chế bảo quản phục hồi di tích và những quy định trong xây dựng cơ bản nhằm bảo đảm tính chính xác.
NetCoDo