Bảo tồn khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng (Quảng Ninh)
Cập nhật: 07/03/2013
(TITC) - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Từ thời Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần… truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông ta được lưu truyền và phát huy qua bao đời.

Một trong số những cuộc kháng chiến được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc là cuộc kháng chiến trên sông Bạch Đằng chống quân Nguyên - Mông năm 1288 vào thời nhà Trần.

Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng nằm trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Dấu tích của trận chiến năm xưa giờ còn lưu lại ở những bãi cọc gần nghìn năm tuổi như: Yên Giang, Đồng Vạn Muối, bãi cọc Đồng Má Ngựa và nhiều chứng tích lịch sử như hai cây lim giếng Rừng, đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu vua Bà…

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt, ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt xếp hạng Di tích lịch sử Bạch Đằng là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg.

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 nhằm mục tiêu bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử để giáo dục, ghi nhớ truyền thống yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, giới thiệu với quốc tế về lịch sử dân tộc Việt Nam và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, hoạch định các tuyến du lịch liên kết di tích, đưa các không gian bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể vào quy hoạch chung để định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích; Hướng cộng đồng nhân dân sinh sống trong vùng quy hoạch cùng tham gia công tác bảo tồn di tích và di sản văn hóa phi vật thể…    

Quy mô quy hoạch tổng thể là 380 ha, bao gồm 11 điểm di tích đình, đền, miếu, bãi cọc... và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích bao quanh, được thực hiện từ năm 2012 - 2025 và chia thành 3 giai đoạn cụ thể.

Nguồn vốn để thực hiện quy hoạch được huy động từ vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương, địa phương, từ các hoạt động du lịch, đồng thời quyên góp từ các tổ chức, doanh nghiệp…

Hương Lê