Chương trình phát động thị trường du lịch Việt Nam tại Campuchia (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 30/08/2017
Album