Thung lũng hoa Bắc Hà - Lào Cai (Ảnh: Phương Mai)
Cập nhật: 08/08/2018
Album