Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm tại Hà Giang (Ảnh: Anh Dũng - Thế Phi)
Cập nhật: 13/07/2018
Album