Đình Thổ Tang - Vĩnh Phúc (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 28/08/2018
Album